Allmänna villkor för Convey1.com Internettjänster.

1. Allmänt Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Convey1.com Internettjänster. Avtal om tjänst ger kunden rätt att nyttja tjänsten varvid dessa allmänna villkor och, i förekommande fall, särskilda villkor samt eventuella tilläggsvillkor ska gälla för sådan tjänst. Tjänsternas närmare innehåll anges i vid var tid gällande beskrivning av respektive tjänst. Med “tjänst” avses tjänst och i förekommande fall tilläggstjänst. Med “kund” avses den fysiska eller juridiska person som ingått avtal om tjänst med Convey1.com. Med “Convey1.com” avses bolaget som ansvarar för avtalet med kunden.

2. Kunduppgifter, nyttjandeuppgifter Med kunduppgift avses uppgift om tjänsten, såsom namn, adress, telefonnummer, personnummer eller organisationsnummer och annan uppgift om kunden. Med nyttjandeuppgift avses uppgift som rör en särskilt tjänst såsom tid, omfattning och tekniska data. Uppgifter behandlas för att tillhandahålla tjänst, fullgöra skyldighet enligt lag eller annan författning, för registervård samt för att marknadsföra varor och tjänster från Convey1.com. Kunduppgifter får lämnas ut till annan, om kunden inte begärt att uppgifterna ska skyddas. Kund som godtar att kunduppgift lämnas ut till annan kan dock begära att sådana uppgifter inte ska lämnas ut för ändamål som rör direkt marknadsföring. I samband med uppfyllande av skyldigheter enligt lag eller annan författning föreligger alltid rätt att lämna ut kund- och nyttjandeuppgifter.

3. Betalning Kunden ansvarar för användningen av tjänsten och är skyldig att betala avgifter för anslutningen (30%) och användningen (70%) därav. Avgifter för respektive tjänst framgår av vid var tid gällande prislista. Tjänstens avgifter börjar gälla efter det att Convey1.com meddelat kunden bekräftelse på tjänsten och varar till utgången av påbörjad hel debiteringsperiod. Debitering av återkommande avgifter sker i förskott för nyttjande av tjänsten. Betalning sker mot kortbetalning hos tredjepart leverantör som Convey1.com använder sig av. Kreditbedömning av kunden kan komma att utföras.

Betalningskrav: Kund betalar 30% av totala beloppet som räknas ut av Convey1.com. När betalningen 30% är mottagen startas arbetet upp med den tjänst/tjänster som är beställda. När tjänst/tjänster är uppvisade genom Convey1.com server för kunden betalas kvarstående beloppet 70% av resterande pris som är satt sedan tidigare. Kunden får sin tjänst levererad när vi mottagit hela beloppet på vårt konto.
Om kunden ångrar sitt köp under arbetsperioden så återbetalar inte Convey1 de 30% som betalats vid uppstarten.

Beställning av tjänsten görs genom att kunden skickar in ifylld och signerad beställningsblankett. Beställningen är bindande.

4. Avstängning Om kunden bryter mot de angivna bestämmelserna har Convey1.com rätt att stänga tjänsten. Kundens betalningsskyldighet kvarstår dock tills dess avtalet upphör vid debiteringsperiodens slut.

5. Överlåtelse Kunden får ej överlåta avtalet utan skriftliga medgivande från Convey1.com.
Convey1.com får överlåta avtalet eller del därav till samarbetspartner.

6. Uppsägning Avtalet gäller tillsvidare med tre månaders uppsägning innan bindningstidens utgång. Uppsägning ska ske skriftligen till Convey1.com. Upplupna avgifter regleras i samband med att avtalet upphör.

7. Force Majeure Convey1.com är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet.

8. Ansvarsbegränsning Convey1.com ansvarar ej för innehållet i den information som passerar nätet och är skadeståndsskyldig för skada eller förlust i händelse av fördröjning, avbrott, utebliven eller felaktig levereras av data eller omständigheter av liknande slag. Convey1.com är inte heller skadeståndsskyldig om någon behörig eller obehörig gör intrång i kundens eller annans datorresurs och skaffar tillgång till, förstör eller förvanskar information. Allt det som publiceras eller skickas från tjänsten är abonnenten personligen ansvarig för. Kunden får inte använda tjänsten på ett sådant sätt att avsevärda olägenheter uppstår för Convey1.com eller någon annan. Kunden ska hålla Convey1.com skadelös för krav riktade från tredje man mot Convey1.com pga användningen av tjänsten.

9. Ändring av villkor och priser Convey1.com har rätt att ändra dessa allmänna villkor med tre månaders varsel. Tjänst tillhandahålles enligt vid var tid gällande prislista. Convey1.com har rätt att ändra avgifterna med en månads varsel. Ändringar ska inte avse redan debiterade avgifter.

10. Tvist Tvist vid tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt. Tvist kan även prövas av allmänna reklamationsnämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas. Allmänna reklamationsnämnden prövar inte tvister som rör enbart underlag för fakturering av Tjänster.

11. Deadline: Convey1.com kräver att kund återkopplar senast 12 timmar efter att förfrågan skickats ut per telefon, mail eller sms för att Convey1.com ska kunna hålla deadline garantin som är utsatta och informerade till kund. Om kund inte återkopplar inom 12 timmar efter utskickad förfrågan så gäller inga garantier för att leveranstiden kommer att kunna hållas.